વાર્ષિક અહેવાલ 18-19

વર્ષ 2018-19 નો વાર્ષિક અહેવાલ નીચે જોડેલ છે.

Our Inspiration

Kuldevi Maa Umiya Kuldevi Maa Umiya Ishtdev Bhagwan Laxminarayan Ishtdev Bhagwan Laxminarayan Sant Odhavramji Maharaj Sant…

Continue Reading

List of Past Presidents and General Secretaries of the Samaj

List of Past Presidents and General Secretaries

Notice -AGM -27-Aug-2018