ABKKP Samaj
The central organisation of Kutch Kadva Patidar Sanatani community (Non-Satpanth)