નારાયણ કથા – કથાકાર ડૉ. વસંત ધોળુ

Narayan Katha -Vasant Dholu
નારાયણ કથા
કથાકાર ડૉ. વસંત ધોળુ
સ્થળ: મુંબઈ, કવિ કાલિદાસ હોલ, મુલુંડ
આયોજક: મુંબઈ ઝોન

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: