કચ્છના કડવા પાટીદારો – દૂધ જેવું મન, સાકાર જેવો સ્વભાવ

Dudh Jevu Man Sakar Jevo Svabhav

કચ્છના કડવા પાટીદારો – દૂધ જેવું મન, સાકાર જેવો સ્વભાવ
પ્રકાશક: કચ્છ મિત્ર

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: